De Wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten – zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren – er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met uw aankoop helpt u hen daarbij.

ANBI

anbi2

ANBI gegevens

Naam Instelling
Statutaire naam: Vereniging Wereldwinkel Hoogeveen
Publieksnaam: Wereldwinkel Hoogeveen

BTW-nr
NL 8025.78.287.B.01

Contactgegevens
Wereldwinkel Hoogeveen
Hoofdstraat 59
7902 EB Hoogeveen
Tel. 0528-231226
e-mailadres :  wwhgv@outlook.com
internet : www.wereldwinkelhoogeveen.com

Doelstelling:
Bevordering van sociale, politieke en economische herstructurering teneinde te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving.

Beleidsplan:
a.Vestiging en instandhouding van een of meer wereldwinkels en de verkoop van producten van producenten in ontwikkelingslanden op basis van de Frairtrade principes:

  • Respect voor mens en milieu
  • Langdurige en gelijkwaardige handelsrelatie
  • Ondersteuning van productenorganisaties
  • Transparantie van de handelsketen

b.Voorlichting in de ruimste zin van het woord omtrent de doelstelling en de wijze waarop daaraan een bijdrage wordt geleverd.

  1. Het voeren van een deugdelijk financieel beleid en een personeelsbeleid op basis van collegiaal en z.g dienend leiderschap.


Samenstelling van het bestuur

E. van Gulik-Verkerk: voorzitter

G.van der Goot: secretaris

S.A.Greven: penningmeester

T. Hulzebosch algemeen bestuurslid

J.H. Kuijpers algemeen bestuurslid


Beloningsbeleid
: De vereniging is een vrijwilligersorganisatie, waarin niemand een beloning voor verrichte werkzaamheden ontvangt. Noodzakelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.  Daaronder valt ook een eenvoudige reiskostenvergoeding.

Verslag: Jaarlijks wordt door het bestuur verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering op basis van een huishoudelijk reglement , een jaarverslag en een door een  externe administrateur gecontroleerd financieel verslag. Het verslag van de secretaris is op aanvraag verkrijgbaar. Dit verslag  en een samenvatting van het financieel verslag wordt ook gepubliceerd in een periodiek van de vereniging (De Goede Zaak)

Financiële huishouding

Staat van baten en lasten per 31-12-2017

Omzet, excl omzetbelasting 57.430

Inkopen 38.091

Bruto winst 19.339

Overige baten 3.670

——–

23.009

Huisvestingskosten 16.749

Verkoopkosten 520

Algemene kosten  5.320

Afschrijvingen 150

——–

22.739

Resultaat 270

Financiële positie. Aan de hand van de in de jaarrekening opgenomen balans, kan de financieel positie als volgt worden aangegeven

Voorraden 17.020

Vorderingen 7.420

Liquide middelen 19.207

——–

43.647

Kortlopende schulden 1.996

——–

Werkkapitaal 41.651

Het waarom van bovenstaande vermelding ‘ANBI-status’

Wereldwinkel Hoogeveen staat bij de Belastingdienst ingeschreven als een: ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Als gevolg van veranderende wetgeving betreffende de ANBI-status, per 1 januari 2014, geldt een publicatieplicht voor een instelling met een ANBI-status. Deze publicatie, transparantie, hoort bij een instelling die zich inzet voor het algemeen nut en geen winstoogmerk heeft.
Schenkingen
De ANBI-status biedt een aantal belastingvoordelen. Zo is men over schenkingen aan Wereldwinkel Hoogeveen geen belasting verschuldigd en is de schenking als gift fiscaal aftrekbaar. Een donatie voor Wereldwinkel Hoogeveen, is een wel bestede gift aan de minder bedeelden in de ontwikkelingslanden!